Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

heinous
2361 5672 500
Reposted fromsavatage savatage
heinous
2364 6027 500
Reposted fromsavatage savatage
heinous
2108 dee4 500
Reposted fromsavatage savatage

June 12 2019

heinous
1475 0028 500
Reposted fromfaceID faceID
heinous
Reposted fromFlau Flau
heinous
1602 626e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
heinous
1606 7cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
heinous
9065 071a 500
Reposted fromtelewizja telewizja viafuckingspecial fuckingspecial
heinous
1715 f719 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
heinous
1732 f075 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
heinous
Reposted fromDennkost Dennkost
heinous
1099 68c8 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
heinous
1111 b28f 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
heinous

June 11 2019

heinous
Do wszystkich książek, których nie przeczytam, do wszystkich podróży, których nie odbędę: musicie z tym żyć. Tak jak ja, ze świadomością, że ominie mnie tysiące ważnych (a może właśnie tych nieistotnych) linijek, labirynty leśnych duktów, uliczek, sklepów i kawiarni, na których nigdy nie postanę.
— venilakostis.com
Reposted frompremonition premonition
heinous
9913 db50 500
Reposted fromfilo86 filo86
heinous
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… 
Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie - ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.
— Alan Watts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
heinous
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine
heinous
0320 7de1 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen

June 10 2019

heinous
8785 79dc
Where I see myself in 1o years
Reposted frominalcanzable inalcanzable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl