Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

heinous

Going nowhere in life, but looking really cool doing it.

Reposted fromNaitlisz Naitlisz
heinous
7569 27dc 500
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy

June 20 2018

heinous
9997 21fd 500
Reposted fromtgs tgs
heinous
9999 c494 500
Reposted fromtgs tgs

June 13 2018

heinous
Reposted fromFlau Flau viacool-carlos cool-carlos
heinous
0848 0833 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

June 12 2018

heinous
8571 bc2a
Reposted fromzciach zciach
heinous
0178 1822 500

June 11 2018

heinous
2266 bcdc 500

June 08 2018

heinous
Play fullscreen
check it out @cool-carlos
Reposted fromsnuggle snuggle
heinous
Forget that first kiss, the first sex, the first tears of misunderstanding, the first fight. Forget the first amazing gift from them that says they thought long and hard about what you love. This gift is physical proof they tried their best to get you something concrete, in-the-hand wonderful to show the intensity of their feeling for you. Forget it. Forget it all. The first great real intimacy between two people begins when secrets are told. The time you stole money from the candy drive when you were a Girl Scout. The time you slept with your ex-sister in law after their marriage dissolved. That one shitty self-serving lie you told your boss which changed everything and ended up burning every bridge you had at the time. To this day you cringe whenever you think about having told that lie. And finally that secret about your parents you thought you would never, ever tell anyone. But one day you do—you tell your new partner. No matter what happens to the two of you after that, they know the truth now and you can never take it back. They have the goods on you and you on them; your life together shifts permanently on its axis. It is impossible to predict whether that is good or bad.
Reposted fromtachycardia tachycardia
heinous
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaadmiracja admiracja
heinous
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaadmiracja admiracja
heinous
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta naprawdę się nie liczy.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadmiracja admiracja
heinous
3537 681c 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viaadmiracja admiracja
heinous
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaDeliriaVisionary DeliriaVisionary

June 07 2018

heinous
0435 e38b 500
(((Edward Bernays)))
Reposted frommangoe mangoe
heinous
Reposted fromFlau Flau
heinous
heinous
Reposted fromgruetze gruetze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl